Pisco VPOC

Định dạng: VPOC25-30RS-6J

Mã cấu hình kết nối: M6

Chất liệu: Silicone

Thương hiệu:

0969.65.38.61