Pisco VPOC

Định dạng: VPOC25-30RS-6J

Mã cấu hình kết nối: M6

Chất liệu: Silicone

0932.95.15.81