Pisco VPMD

Định dạng: VPMD8-2RN-4J

Mã cấu hình kết nối: T8

Chất liệu: Nitrile

0932.95.15.81