Pisco VPSC

Định dạng: VPSC6-3RN-4B

Mã cấu hình kết nối: T8

Chất liệu: Nitrile, Urethane

0932.95.15.81