Showing all 9 results

3,200,000 
3,200,000 
3,200,000 
3,200,000 
3,500,000 
3,200,000 

Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD

Bơm hút chân không cũ vòng dầu ULvac GLD-136C

3,200,000 

Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD

Bơm hút chân không Ulvac VD201

0969.65.38.61